แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร. วุฒิการศึกษา พธ.บ.(พระพุทธศาสนา, ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๗๐๒๗ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply