นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

0

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา โดยพระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และพระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. อาจารย์นิเทศก์

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุธีกิตติวรญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา และพระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ฝ่ายบริหาร ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้แก่นิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
๑. พระมหาสุพิชฐพล ชิตวิริโย
๒. พระอุทัย อุตฺตมปญฺโญ
๓. พระครูสังฆรักษ์ภูวนน ธีรวฑฺฒโน
๔. พระธนพร คุณสมฺปนฺโน
๕. พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
๖. นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์

ที่เข้าฝึกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply