อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น

0
Share.

About Author

Comments are closed.