แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 121/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป


Share.

About Author

Comments are closed.