สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

0

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1.ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ ประธานกรรมการสอบ
   จาก มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
   ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
2.ผศ.ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง  กรรมการผู้ทรง  
   คุณวุฒิ  ภายนอก มมร.ร้อยเอ็ด
3. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี กรรมการ
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
4. อ.ดร.เรียงดาว ทวะชารี กรรมการ
    รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
5. อ.ดร.สุนทร  สายคำ 
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
6. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. กรรมการ
   เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
7. พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. กรรมการ
8. รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง กรรมการ
9. อ.ชยัน บุญพิโย กรรมการ

Share.

About Author

Comments are closed.