สอบออนไลน์ วิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์

0

25 พฤษภาคม 2563
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
สอบออนไลน์ วิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
1)รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง
2)อาจารย์ ดร.สุนทร สายคำ(host)
3)เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร (cohost)
4)อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
5)อาจารย์ ชยันต์ บุญพิโย (วิพากษ์หัวข้อภาษาอังกฤษ)
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบตามยุค new normal

S__3375122
S__3375125
S__3375123
S__3375124
S__3375120
S__3375117

Previous
Next

Share.

About Author

Leave A Reply