คณาจารย์หลักสูตรการบริหารการศึกษานำนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ที่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

0

6 ก.พ.61. ณ ชุมแพ
พระเดชพระคุณ รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ ผู้อำนวยการและ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม, ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิริวัฒน์,อ.ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว,อ.ดร.สังวาลย์ เพียยุระ,และ อ.ดร.สุนทร สายคำ

27459828_1566371423450922_2464061592065099974_n (1)

Share.

About Author

Leave A Reply