๒๗- ๓๐ พ.ย.๖๐ ทัศนศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา พระพุทธศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ในบริบทของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

0

24296711_1981098858834406_6603441623828544477_nด้วยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๗- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา และส่งเสริมประสบการณ์นิสิต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการบริหารการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้อย่างบูรณาการด้านพระพุทธศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการศึกษาในบริบทของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Share.

About Author

Leave A Reply