๖ ก.ย.๖๐ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ออกนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีฝึกประสบการณ์การสอน

0

 

21317947_1944766689134290_5249335491368185395_nnewวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ออกนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีฝึกประสบการณ์การสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

Share.

About Author

Leave A Reply