๔-๕ ก.ย.๖๐ อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมอบรมโครงการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB

0

21271130_1944382892506003_8439564330059006986_n

๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐  อาจารย์ประจำหลักสูตร อบรมโครงการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB  การผลิตบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( e-Learning) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (ภาพจากซ้ายไปขวา ๑.อาจารย์ ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ๒.พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มจร.พระนครศรีอยุธยา ๓.ดร.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม วิทยากรจากNectec  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer) ๔.พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ๕.พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ๖.อาจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply