กำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๒ รูป/คน วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๘

0
พระมหาศุพชัย  สุรชโย /บุญพร้อม ประสิทธิผลการบริหหารตามหลักธรรมธรรมาภิบาล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.ดร.นาคพล  เกินชัย

๒. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

 

พระธีระพล  โคตรมสิสฺโส /บุญพร้อม โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

๒. ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

 

พระธวัชชัย  ถาวโร / กันยา การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑. ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๒.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

พระอธิการอภิสิทธิ์  ธีรปญฺโญ   การพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

๒.ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

นายบวร  ปุยะติ ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

๒.พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

นายลิขิต  บริบาลบุญ การบริหารงานบุคคลตามหลักโยนิโสมนสิการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร ธานี เขต ๓ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๒.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

 

นายศุภกิจ  ภูโอบ การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมคุ้มครองโลก ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต ๕ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.ดร.นาคพล  เกินชัย

๒.ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

 

นายสมศักดิ์  พรหมเมตตา การบริหารงานบุคคลตามหลัดพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑. พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

๒.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

นางยุพิน ขุนทอง การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

๒.ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

๑๐ นางสาวอัจฉรา  สอนโว ประสิทธิผลการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒๕ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

๒.ดร.นาคพล  เกินชัย

 

๑๑ นางสาวภิญญาดา  ชนะโสภา การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลตามหลักโยนิโสนมสิการ  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(พิเศษ)

ป.โท

บริหาร

๑.ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

๒.ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

Share.

About Author

Leave A Reply