กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติ) ๑๒รูป/คน วัน พฤหัสบดี ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๘

0
Ven.sathuol thach (Ramadhammo)

 

THE EFFECTTIVENESS OF ACADAMIC ADMINISSTATION FOR IMPROVING  THE GUALITY OF STUDENT LEARNING IN BUDDIST UPPER SECONDARY EDUCATION IN SOUTHEN VIETNAM โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

๒. ดร.นาคพล  เกินชัย

Phra yen bov การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๒. พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

พระธนา   ชินทตฺโต / ชินทนาม การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑. พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

๒. ดร.นาคพล  เกินชัย

พระมหาศรัญญู อุทยวโร ภาระผู้นำตามหลักพละ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๗ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑. ดร.นาคพล  เกินชัย

๒.พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

พระสุวรรณ  สุวณฺโณ /วงค์ดาลา การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ในโรงเรียนมัธยมสงฆ์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

๒.พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.

พระสมุห์ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก /แสนด้วง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

๒.ดร.นาคพล เกินชัย

 

 

พระปลัดบัวศรี  ฐิตวิริโย การบริหารเชิงบูรณาการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๒.ดร.นาคพล เกินชัย

พระภัทรพงษ์  ฐิตญาโณ /ปิดพระโพธิ์ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑. ดร.นาคพล  เกินชัย

๒. ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

 

พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม /กิ่งแก้ว ประสิทธิผลการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

๒. ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๑๐ พระกีต้า  กิตฺติวุฑโฒ / วิไลวงศ์ ประสิทธิผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักอิทธิบาท ๕ ของโรงเรียนสงฆ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.

๒. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.

๑๑ พระมหาบันทอน  สุธีโร /ทองสว่าง การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามอริยสัจ ๔ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

๒.ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๑๒ พระนิรันทร์  จจรณธมฺโม

(เพิ่มใหม่)

การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลัก พรหมวิหาร ๔ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น

 

โครงร่างวิทยานิพนธ์

(ปกติ)

ป.โท

บริหาร

๑.ดร.สมปอง  ชาสิงห์แก้ว

๒. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส

 

Share.

About Author

Leave A Reply