Monthly Archives: กรกฎาคม, 2021

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต 7

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิท…