Browsing: ข่าวสาร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแ…

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต 7

1 2 3