Browsing: ข่าวสาร

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 9 มิถุนายน 2565

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
9 มิถุนายน 2565

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแ…

1 2 3