mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

1พระราชประสิทธิคุณ-ที่ปรึกษารองอธิการบดี1 เล่ม
2พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร.-รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น1 เล่ม
3พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร.-ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น7 เล่ม
4พระมหาประมวลฐานทตฺโต , ดร.อาจารย์13 เล่ม
5พระมหาดาวสยามวชิรปัญโญ, ดร.รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น15 เล่ม
6รศ.อุดมบัวศรีอาจารย์พิเศษ3 เล่ม
7ผศ.ชอบดีสวนโคกหน.สถานีวิทยุฯ0 เล่ม
8ดร.อุดรจันทวันที่ปรึกษารองอธิการบดี2 เล่ม
9รศ.จิรภัทรแก้วกู่อาจารย์6 เล่ม
10ผศ.ดร.โสวิทย์บำรุงภักดิ์อาจารย์7 เล่ม
11ดร.ชาญชัยฮวดศรีอาจารย์2 เล่ม
12ผศ.ดร.ดิปตี้มหันตะอาจารย์1 เล่ม
13พระครูปริยัติธรรมวงศ์-ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ3 เล่ม

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน