mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

รายงานการวิจัย

อ่านในเล่ม

รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น

อ่านในเล่ม

การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต

อ่านในเล่ม

Buddhist Wisdom Health Care : Identities in the Cultural Geography of the ASEAN Community

อ่านในเล่ม

The Wisdom of Socially Engaged Buddhism : Identities in the Cultural Geography of the ASEAN Community

อ่านในเล่ม

การพัฒนาสังคมไทยบนฐานพุทธธรรม-ค่านิยมหลัก 12 ประการ

อ่านในเล่ม

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเชิงพุทธ

อ่านในเล่ม

นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบ้านอีสาน

อ่านในเล่ม

ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของประชาคมอาเซียน

อ่านในเล่ม

วิเคราะห์พุทธปณิธานกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน