mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

เอกสารประกอบการสอน

อ่านในเล่ม

พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข

อ่านในเล่ม

มิลินทปัญหาวิเคราะห์

อ่านในเล่ม

ร้อยกรอง กวีนิพนธ์ไทย

อ่านในเล่ม

ความเป็นครูวิชาชีพ

อ่านในเล่ม

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก

อ่านในเล่ม

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับครู

อ่านในเล่ม

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

อ่านในเล่ม

สัมมนาพระพุทธศาสนา


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน