mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย

ชื่อผู้แต่ง :พระมหาดาวสยาม  วชิรปัญโญ, ดร.
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 1500 เล่ม
จำนวนหน้า : 380 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง สี่สีทั้งเล่ม
ราคา : 350 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว กำลังพิมพ์เล่มที่ 2
 [อ่านทั้งเล่ม/Full Text]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน