mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศ์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

หนังสือ/นิตยสาร : บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
เจ้าของ : มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
ฉบับ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2555
ISBN/ISSN : 1905-1603

สารบัญ

 บรรณาธิการแถลง
 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา:  ประดิษฐ์ ดีเลิศ
 Smile and Paragraph Development: a Way to Decorate Writing works for Conveying ...:  Samran Kammasuddho
 มนุษย์กับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์:  วิทยา ทองดี
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจของนิสิตเอกการปกครองชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบ..:  ปัญญา คล้ายเดช
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา:  ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์
 รูปแบบเพื่อการพัฒนาชีวิตครูที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธรรม:  กัลยา คิดก่อนทำ
 บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร:  พิษณุ บุญนิยม
 ศึกษาโอปปาติกะในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อผีของชาวภูไท อ.เรณู จ.นครพนม:  พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร
 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อค่านิยมและผลกระทบของการดื่มสุราและแนวทางแก้ไขปัญหาตามหลักพุทธจริยธรรม..:  พระไพศาล จนฺทธมฺโม
 การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อใช้แก้ปัญหายาเสพติดในสังคมไทยยุคปัจจุบัน:  พระกาญจนะ ธมฺมธโร
 แนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนบริเวณพื้นที่รองรับขยะของบ้านคำบอน หมู่ 7 และหมู่ 11 เทศบาลตำบลโนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น:  พิสมัย เนติธรรมกุล
 แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น:  สุกัลยา สีดาเหลือง
 การจัดการขยะขององค์กรบริหารตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น:  อนันต์ ลุนพุฒ
 การบริหารการคลังและงบประมาณของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์:  อารี ปังสี
 สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น:  อุไรวรรณ ตรีสุวรรณวัฒน์
 [อ่านทั้งเล่ม/Full Text]

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน