mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

รศ.จิรภัทร แก้วกู่

'
ชื่อหนังสือ : หลักและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ปีที่พิมพ์ : 2547
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 162 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : กาพย์กลอนอีสานว่าด้วยวรรณกรรมประชาชน
ปีที่พิมพ์ : 0
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 209 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 280 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
ปีที่พิมพ์ : 0
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 259 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 300 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : สัมพันธ์ไทย (เรียนด้วยตนเอง)
ปีที่พิมพ์ : 0
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 204 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : วรรณคดีบาลี
ปีที่พิมพ์ : 0
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 245 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : อักษรศาสตร์บาลี
ปีที่พิมพ์ : 0
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 138 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน