mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ดร.

'
ชื่อหนังสือ : พระพุทธศาสนาในลาว
ปีที่พิมพ์ : 2546
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 140 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 180 บาท
หมายเหตุ : กำลังพิมพ์ครั้งที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 374 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 200 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : พุทธสถานที่ถูกลืมในอินเดีย
ปีที่พิมพ์ : 2547
จำนวนที่พิมพ์ : 2500 เล่ม
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : ถ้ำพุทธศาสนาในอินเดีย
ปีที่พิมพ์ : 2548
จำนวนที่พิมพ์ : 2500 เล่ม
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 130 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : นครราชคฤห์เมืองหลักของพุทธศาสนา
ปีที่พิมพ์ : 2548
จำนวนที่พิมพ์ : 2500 เล่ม
จำนวนหน้า : 250 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 130 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : ย้อนรอยอดีตพุทธศาสนาในอัฟกานิสถาน
ปีที่พิมพ์ : 2548
จำนวนที่พิมพ์ : 1500 เล่ม
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 180 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : สารนาถแดนกำเนิดพระรัตนตรัย
ปีที่พิมพ์ : 2550
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 150 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 100 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : เยือนอินเดียตามรอยอารยธรรมพุทธ
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนที่พิมพ์ : 2500 เล่ม
จำนวนหน้า : 452 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 250 บาท
หมายเหตุ : ยังเหลือ

'
ชื่อหนังสือ : ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 1500 เล่ม
จำนวนหน้า : 380 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง สี่สีทั้งเล่ม
ราคา : 350 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว กำลังพิมพ์เล่มที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : พระพุทธศาสนาในจีน
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 2500 เล่ม
จำนวนหน้า : 342 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 220 บาท
หมายเหตุ : ยังเหลือ

'
ชื่อหนังสือ : จาริกสู่อินเดีย
ปีที่พิมพ์ : 2555
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 250 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : แจกฟรี เหลือ 20 เล่ม

'
ชื่อหนังสือ : พระพุทธศาสนาในลาว
ปีที่พิมพ์ : 2555
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 273 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
ปีที่พิมพ์ : 2555
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 141 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์เนื่องในโอกาศเปิดศูนย์อาเซียน

'
ชื่อหนังสือ : พระพุทธศาสนาในกัมพูชา
ปีที่พิมพ์ : 2555
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 163 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์เนื่องในโอกาศเปิดศูนย์อาเซียน

'
ชื่อหนังสือ : แบบเรียนอักษรธรรมอีสานและไทยน้อย
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ :

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน