mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาประมวล ฐานทตฺโต , ดร.

'
ชื่อหนังสือ : พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าในอนาคต
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนที่พิมพ์ : 5000 เล่ม
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : กตัญญูกตเวที คนดีที่หายาก
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : มรณัสสติศึกษา
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 104 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : มรรคาโพธิญาณ
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : ไวสาลี สวรรค์บนดิน
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 400 เล่ม
จำนวนหน้า : 100 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 3

'
ชื่อหนังสือ : วิวาทะจอมปราชญ์
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 59 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : มาลัยหมื่น-มาลัยแสน ปริทรรศน์
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 200 เล่ม
จำนวนหน้า : 108 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 3

'
ชื่อหนังสือ : ดร.อัมเบดการ์ มหาบุรุษของชาวพุทธอินเดีย
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 71 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 3

'
ชื่อหนังสือ : ธรรมจักร สัญลักษณ์การเผยแผ่ธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 68 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : พุทธสถานรำรึก
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 157 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : ตายแล้วเกิดใหม่ ตามนัยมิลินท์ปัญหา
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 86 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : คนบาปเห็นบุญ
ปีที่พิมพ์ : 2555
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 110 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : เวสสันดร สะท้อนธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2555
จำนวนที่พิมพ์ : 2600 เล่ม
จำนวนหน้า : 154 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน