mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร. -

'
ชื่อหนังสือ : อยู่ก็สบาย ไปก็มีสุข
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 114 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : กำลังพิมพ์ครั้งที่ 2

'
ชื่อหนังสือ : มรดกไทย มรดกธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 318 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : การเมืองใหม่วิถีพุทธ
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 17000 เล่ม
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : -

'
ชื่อหนังสือ : โพธิธรรมกถา
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 1500 เล่ม
จำนวนหน้า : 310 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 150 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : -

'
ชื่อหนังสือ : Man Karma And Nibbana in Theravada Buddhist Philosophy
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 310 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : มรดกไทย มรดกธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 130 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : -

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน