mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ -

'
ชื่อหนังสือ : ทาน วิถีชีวิต วิถีพุทธ
ปีที่พิมพ์ : 2549
จำนวนที่พิมพ์ : 1500 เล่ม
จำนวนหน้า : 61 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : แจกงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

'
ชื่อหนังสือ : ออนซอน 217 ปี วัดหนองแวง
ปีที่พิมพ์ : 2549
จำนวนที่พิมพ์ : 1000 เล่ม
จำนวนหน้า : 181 หน้า
ขนาด : A4
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : อนุสรณ์สมโภชวัดหนองแวง

'
ชื่อหนังสือ : ไตรสิกขาพัฒนาชีวิต : พุทธวิธีแก้ปัญหาสังคม
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนที่พิมพ์ : 600 เล่ม
จำนวนหน้า : 91 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธฯ

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน