mcukk e-Book ::
หน้าหลัก | บทความทางวิชาการ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ |
www.mcukk.com
Untitled Document

  หนังสือ ตำรา
  เอกสารประกอบการสอน
  รายงานการวิจัย
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ก้าวไปกับบุญ
  บทความทางวิชาการ
  สไลด์การนำเสนอผลงาน

 

ระบุคำค้น :
ค้นหาใน :
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

'
ชื่อหนังสือ : สินไซ
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 348 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : -

'
ชื่อหนังสือ : แนวคิดการวิจัยทางพุทธศาสนาและทางปรัชญา
ปีที่พิมพ์ : 2553
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 110 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : หมดแล้ว

'
ชื่อหนังสือ : รวมบทความทางวิชาการ ชุด ไม้เรียวสร้างคน
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 347 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : ฮูปแต้ม..แต้มใจเยาวชนคนขอนแก่น
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 58 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : คุณธรรมที่เสนอผ่านตัวละคร ในวรรณกรรมเรื่อง สินไซ
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 500 เล่ม
จำนวนหน้า : 85 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : Digital Philosophy in Buddhism
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนที่พิมพ์ : 0 เล่ม
จำนวนหน้า : 127 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 0 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

'
ชื่อหนังสือ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ปีที่พิมพ์ : 2546
จำนวนที่พิมพ์ : 2000 เล่ม
จำนวนหน้า : 104 หน้า
ขนาด : A4 พับครึ่ง
ราคา : 60 บาท
หมายเหตุ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สนใจหนังสือที่เหลือติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร มจร.ขอนแก่น หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นล่าง เวลาราชการ
โทร.087- 2453143 หรือ 085-2275849

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาโดย นายนิรันดร เลิศวีรพล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน