มจร.วิทยาเขตขอนแก่น :::
ข่าวกิจกรรม/ทั่วไป

 ประชุม คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2555
ลงข่าวเมื่อ : 23-11-2555
© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2557, e-mail : mcukk@hotmail.com