งานปริวรรตอักธรรมอีสาน

1  ขุนบรมนิทาน
2  บัวฮมบัวฮองนิทาน
3  จันทร์สมุทร์นิทาน
4  อินทิญาณสอนลูกคำสอน
5  ธรรมดาสอนโลกคำสอน
6  ท้าวยี่นิทาน
7  ชนะสันทะคำสอน
8  ท้าวอุ่นงัวทองนิทาน
9  คำกลอนสอนหญิงชายคำสอน
10  พระยาโกรพนิทาน
11  ฤกษ์ยาม

ฟอนท์อักษรธรรม โดย อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์