ฐานข้อมูลใบลาน

มีทั้งหมด 297 รายการ / แสดงหน้าละ 30 รายการ
No.รายการจำนวนหน่วยนับเลขรหัสประเภทตัวอักษรหมวด
001   อรรถสารินี ผูกใหญ่ 11 ผูกน้อย 01I-1อ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
002   อรรถมูลลปัญหา ผูกใหญ่ 15 ผูกน้อย 01I-2อ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
003   นิสัยธรรมบท ผูกใหญ่ 19 ผูกน้อย 01I-3น ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
004   สมันตปาสาทิกา 11 ผูกน้อย 01I-4ส ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
005   ศัพท์กิตก์ ผูกใหญ่ 6 ผูกน้อย 01I-5ค ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
006   บาลีธรรมบท ผูกใหญ่ 8 ผูกน้อย 01I-6บ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
007   ศัพท์ประถม ผูกใหญ่ 7 ผูกน้อย 01I-7ศ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
008   บาลีวิสุทธิมรรค ผูกใหญ่ 11 ผูกน้อย 01I-8บ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
009   โยชนปฐมสัมมันตปาสาทิกาอรรถกถาทิกัมมะ 15 ผูกน้อย 01I-9ย ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
010   สัมมันตปาสาทิกา 10 ผูกน้อย 01I-10ส ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
011   ศัพท์นาม ผูกใหญ่ 11 ผูกน้อย 01I-11ศ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
012   นามศัพท์กัจจายนนิสัย 11 ผูกน้อย 01I-12น ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
013   ศัพท์อาขยาต ผูกใหญ่ 8 ผูกน้อย 01I-13ศ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
014   ธรรมบท มัด 4 15 ผูกน้อย 01I-14ธ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
015   บาลีสมัตถทิกามุขมัคคังสร 13 ผูกน้อย 01I-15บ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
016   สนธิปกรณ์ 7 ผูกน้อย 01I-16ส ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
017   ธรรมบทมัด 9 ผูกใหญ่ 8 ผูกน้อย 01I-17ธ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
018   ฎีกามหานิรุตติ 1 ผูกใหญ่ 01I-18ฎ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
019   มงคลทีปนี 8 ผูกน้อย 01I-19ม ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
020   วิสุทธิมรรค 10 ผูกน้อย 01I-20ว ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
021   ศัพท์สามนต์ 11 ผูกน้อย 01I-21ศ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
022   มูลกัจจายนตัทธิต 1 ผูกใหญ่ 01I-22ม ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
023   ธรรมบท 9 ผูกน้อย 01I-23ธ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
024   สมันตปาสาทิกา 1 ผูกใหญ่ 01I-24ส ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
025   โยชนฎีกาสังคหะ 5 ผูกน้อย 01I-25ย ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
026   ฎีกาสมันตปาสาทิกา 8 ผูกน้อย 01I-26ฎ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
027   บาลีสมันตปาสาทิกา 16 ผูกน้อย 01I-27บ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
028   บาลีสมันตปาสาทิกา 17 ผูกน้อย 01I-28บ ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
029   นิสัยสมันตปาสาทิกา 7 ผูกน้อย 01I-29น ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
030   สมันตปาสาทิกา 10 ผูกน้อย 01I-30ส ธรรม บาลีไวยากรณ์/อักขรวิธี
จำนวนหน้า = 10

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]


โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์