บทความ/หนังสือทางศิลปวัฒนธรรม

ตำนานพระปริตร
ตำนานพระปริตร
กลอนลำหมาบักทอก
กลอนลำหมาบักทอก
พุทธศิลป์คืออะไร
พุทธศิลป์คืออะไร?
ออนซอนอีสาน ชุดที่ 1
ออนซอนอีสาน ชุดที่ 1
ละครหุ่นอีสาน เพชรหนองเรือ
ละครหุ่นอีสาน
มหาอุดม์
เสี่ยว
มหาอุดม์
มหาอุดม์
ผญาก้อม
ผญาก้อม
ภูมิรู้ภูมิธรรมในหมอลำมรดก
ภูมิรู้ภูมิธรรมในหมอลำมรดก
หมอลำพื้น
หมอลำพื้น
แหล่
แหล่...
โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์