ประวัติหอพุทธศิลป์

   หอพุทธศิลป์เป็นหอเก็บรวบรวม จัดแสดงและเผยแพร่พุทธศิลป์ประจำท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยเมตตาธรรมและวิสัยทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมนมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดธาตุ(พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะภาค 9 และรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นช่วง พ.ศ. 2529 - 2540 มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณสนับสนุนเป็นเบื้องต้น ในปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา และวิทยาเขตขอนแก่นได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย หอพุทธศิลป์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติกี่ยวกับการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตแบบพุทธในปีเดียวกันนั้น การดำเนินงานตามโครงการโดยเฉพาะการออกสำรวจศึกษาและเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ภาพเขียน ภาพถ่าย เครื่องใช้ อัฐบริขารสำหรับพระภิกษุสามเณร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการยังชีพของชาวพุทธตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ พุทธศาสนิกชน ที่มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเก่าๆ ที่ประสงค์จะมอบให้เป็นสมบัติกลางสำหรับพระภิกษุสามเณร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มาดูศึกษาต่อไป ก็ยังนำมามอบให้หอพุทธศิลป์อยู่จนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอพุทธศิลป์

1. เพื่อรวบรวมพระพุทธรูปยุคสมัยและปางต่างๆ ทั้งที่เป็นไม้ หิน และโลหะวัตถุอย่างเป็นหมู่และเป็นระบบ
2. เพื่อเก็บรวบรวมบริขารและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา และของชาวพุทธทั่วไป
3. เพื่อเก็บรวบรวมใบลาน สมุดข่อย หนังสือ และตำรายาโบราณ ตลอดจนถึงภาพเขียน ภาพถ่าย ของบุคคลสำคัญๆ ทั้งทางศาสนาจักรและอาณาจักร
4. เพื่อเป็นหอแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา

1. สำรวจศึกษา และเก็บรวบรวมพระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปหินยุคสมัยและปางต่างๆ ในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง ปีละ 12 ครั้งๆ ละ 3 วัน รวม 36 วัน
2. จัดแสดงพุทธศิลป์ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 30 วัน รวม 120 วัน
3. จัดพิมพ์จุลสารเป็นเอกสารวิชาการเผยแพร่ ปีละ 2,000 เล่ม

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์