รองอธิการบดีฯ รับการถวายพระไตรปิฏก

    เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ พระ ภูวเดช อคฺควํโส เจ้าหน้าที่ห้องสมุด รับการถวายพระไตรปิฏก ๔๕ เล่ม ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท,ตู้เก็บประไตรปิฎก ราคา ๔,๐๐๐ บาท ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๑ ชุด ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท และถวายปัจจัย ๕,๐๐๐ บาท จาก นายสมปอง - นางสุพรรณ ขุมเงิน,นายณัฐวุฒิ - นางสาวภาวิตา ขุมเงิน,มอบ (ที่อยู่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๘ ต.วารีสวัสดิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐) ถวายประจำห้องสมุดสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์