นายคำดี อินทสอน บริจาคใบลาน

    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 นายคำดี อินทสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณ ได้มอบบริจาคใบลานที่สลักอักษรธรรมและอักษรขอมให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz โดยมี ผศ.ชอบ ดีสวนโคก หัวหน้าสถานีวิทยุฯ และนายสุนทร เสนาซุย หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ และจะได้ทำการเก็บรักษาไว้ที่หอพุทธศิลป์ อาคารหอสมุดและสารสนเทศฯ เพื่อไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าต่อไป

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์