คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
ที่ ๓๒๓ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้ (KM) หอพุทธศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑

   เพื่อให้การบริหารโครงการจัดการความรู้ (KM) หอพุทธศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้ง " คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้ (KM) หอพุทธศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ " ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร
๑.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานกรรมการ
๒.พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
๓.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รองประธานกรรมการ
๔.นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
๕. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ
๖.พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการ
๗. ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กรรมการ
๘. พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. เจ้าคณะอำเภอชุมแพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ
๑๓. ผศ.ชอบ ดีสวนโคก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง กรรมการ
๑๔.รศ.อุดม บัวศรี อาจารย์ กรรมการ
๑๕. รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ อาจารย์ กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล อาจารย์ กรรมการ
๑๗. ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์ กรรมการ
๑๘. นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๑๙. นางอมรินทร์ แก้วทาสี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กรรมการ/เลขานุการ
๒๐. นายสุนทร เสนาซุย นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑ .นางฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
๒๒. นางประกายเพชร ชารินทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่
   ๑. บริหารจัดการโครงการจัดการควาวมรู้ (KM) หอพุทธศิลป์ประจำปี ๒๕๖๑
   ๒. พิจารณารายละเอียดโครงการ
   ๓. สรุปและประเมินผลโครงการฯ
   ๔. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์