คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
ที่ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๓

   เพื่อให้การบริหารโครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้ง " คณะกรรมการบริหารโครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๓ " ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะที่ปรึกษา
๑.พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
๒.พระพุทธิสารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
๓.พระกิตติญาณโสภณ,ดร เจ้าคณะตำบลท่าพระ
๔.พระครูอรรถสารเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
๕.พระครูสิริสารธรรม เจ้าคณะตำบลโคกสี
คณะกรรมการบริหาร
๑.พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธาน
๒.พระครูปลัดสำนวน โอภาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน
๓.พระมหาประทีป สญญโม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รองประธาน
๔.พระมหาประมวล ฐานทตฺโต,ดร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กรรมการ
๕.พระมหาบาง เขมานนฺโท,ดร ผู้อำนวยการสถาบันพิมลธรรม กรรมการ
๖.พระครูปริยัติธรรมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
๗.พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ
๘.รศ.อุดม บัวศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการ
๙.นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล ครูภูมิปัญญาไทย กรรมการ
๑๐.ผศ.ชอบ ดีสวนโคก ประธานชมรมรวมพลคนพุทธ กรรมการ
๑๑.ดร.อุดร จันทวัน ที่ปรึกษารองอธิการบดี กรรมการ
๑๒.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ
๑๓.นายจีระ ศรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ
๑๔.นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ หัวหน้าสาขาวิชาศาสนา/ปรัชญา กรรมการ
๑๕.นายสถิตย์ แก้วล้วนล้วน รองหัวหน้าสถานีวิทยุฯ กรรมการ
๑๖.นายสุนทร เสนาซุย หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนฯ กรรมการ/เลขานุการ
๑๗.นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่
   ๑.บริหารจัดการโครงการฯให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
   ๒.จัดทำรายละเอียดโครงการ
   ๓.สรุปโครงการฯรายงานมหาวิทยาลัย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์