โครงการ KM หอพุทธศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑. หลักการและเหตุผล

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีพันธกิจอยู่ ๔ ประการ คือ ผลิตบัณฑิต ,วิจัยและพัฒนา, ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้พัฒนาองค์ความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ การได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางรูปภาพ รูปปั้น สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ อักษรโบราณที่จารึกคำสอน พระไตรปิฎกภาษาต่างๆ เป็นต้น ถือเป็นกระบวนการศึกษาที่สำคัญอย่างหนึ่ง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ในหอพุทธศิลป์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
    ดังนั้น ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางต่างๆ (พระพุทธ)
๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติและปริวรรตพระธรรมที่จารึกด้วยอักษรโบราณ (พระธรรม)
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนา (พระสงฆ์)

๓.เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ จัดหาพระพุทธรูปจำนวน ๔ ปางคือประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพพาน,รวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ จำนวน ๕ ภาษาคือพม่า เวียดนาม ลาว เขมรและศรีลังกา,ปริวรรตอักษรธรรม ๓ เรื่อง, และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนาจำนวน ๖ รูป
๓.๒ เชิงคุณภาพ ได้พัฒนาห้องพุทธศิลป์ให้พร้อมบริการ

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ ขออนุมัติโครงการ
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๔.๓ ประชุมคณะกรรมการ
๔.๔ ดำเนินการตามแผน
๔.๕ ประเมินผลและรายงานโครงการ

๕. ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๕.๒ ห้องพุทธศิลป์ อาคารหอสมุดสารสนเทศสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ได้แหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางต่างๆ (พระพุทธ)
๗.๒ ได้แหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติและปริวรรตพระธรรมที่จารึกด้วยอักษรโบราณ (พระธรรม)
๗.๓ ได้แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนา (พระสงฆ์)

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์