การย้ายที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในขณะนั้นตั้งอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาคารเรียนเพียง 1 หลัง คือ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ประกอบกับสถานที่ภายในวัดเริ่มคับแคบไม่สามารถสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ และไม่มีห้องเรียนรวมขนาดที่พอเหมาะกับวิชาพื้นฐานและวิชาแกนพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งผลถึงการที่ไม่สามารถรับนิสิตให้มาอยู่ศึกษาประจำตามอุดมการณ์และเป้าหมายการขยายงานเชิงรุกด้านพุทธศาสตรได้เพราะขาดส่วนที่พักและหอพัก

เหตุผลและความจำเป็นในการย้ายที่ตั้งวิทยาเขต คือ
1. มหาวิทยาลัยมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. วิทยาเขตขอนแก่น ในระยะยาว มีวิสัยทัศน์ กรอบการพัฒนาที่จะเป็นศูนย์การจัดการศึกษาอุดมศึกษาสงฆ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอินโดจีน

ลักษณะเด่นของพื้นที่ที่จะสร้างเป็นศูนย์การศึกษาของภูมิภาค

1.    ที่ตั้งแห่งใหม่คือ ที่สาธารณประโยชน์โคกช้างหล่ม ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ ประมาณ ๕๐ ไร่ มากพอสำหรับการขยายอาคารและพื้นที่ใช้สอยในระยะยาว
2.   ที่ตั้งไม่อยู่ไกลจากตัวเมืองการเดินทางสะดวกและเป็นสัดส่วน และมีชุมชนอยู่ไม่ไกลและอยู่บนเส้นทางไปยังพระธาตุขามแก่น ซึ่งเป็นพุทธปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดขอนแก่น
3.  ไม่มีปัญหาการขอใช้พื้นที่ หรือสิทธิในการใช้โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนทางอำเภอและจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ความเห็นชอบแล้วองค์กร ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน

 

ลักษณะของอาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

- อาคารเป็นแบบอาคารทรงไทยประยุกต์ โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยอีสาน โดยใช้รูปแบบของหลังคาจั่ว เป็นแบบสถาปัตยกรรมอีสาน ตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น ยาว ๘๘ ม. กว้าง ๑๐ ม. พื้นที่ใช้สอยรวม ๖,๔๐๐ ตารางเมตร

- พื้นที่ใช้สอยของอาคาร ประมาณ ๖,๔๐๐ ตารางเมตรนี้ แยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้