ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 สภานายกและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติที่ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่นได้ ตามหนังสือที่ 714/2528 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2528

อ่านรายละเอียด
การย้ายสถานที่

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในขณะนั้นตั้งอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาคารเรียนเพียง 1 หลัง คือ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ประกอบกับสถานที่ภายในวัดเริ่มคับแคบไม่สามารถสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ และไม่มีห้องเรียนรวมขนาดที่พอเหมาะกับวิชาพื้นฐานและวิชาแกนพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งผลถึงการที่ไม่สามารถรับนิสิตให้มาอยู่ศึกษาประจำตามอุดมการณ์และเป้าหมายการขยายงานเชิงรุกด้านพุทธศาสตรได้เพราะขาดส่วนที่พักและหอพัก

อ่านรายละเอียด